Board logo

标题: 台湾省台北市101大楼特色 [打印本页]

作者: 王永享    时间: 2013-3-15 11:08     标题: 台湾省台北市101大楼特色

台湾省台北市101大楼特色总高度508公尺

图片附件: IMG_1298.jpg (2013-3-15 11:08, 435.34 KB) / 下载次数 435
http://www.usfujian.com/attachment.php?aid=2152&k=43fa52f273aede4548e054bc6cbb570e&t=1607088366&sid=5peeIB


作者: 王永享    时间: 2013-3-15 11:20

世界高楼协会2004年认证,
1.世界最高建筑物508公尺。
2.世界最高使用楼层438公尺。
3.世界最高屋顶448公尺。

图片附件: IMG_1294.jpg (2013-3-15 11:10, 297.69 KB) / 下载次数 421
http://www.usfujian.com/attachment.php?aid=2153&k=8e569e990c4b7ca1a8ca298318e7222b&t=1607088366&sid=5peeIB


作者: 王永享    时间: 2013-3-15 11:35

金式世界记录2004年认证世界最快电梯,最快速度每分钟1010公尺,风阻尼器,直径5.5公尺,由41层12.5厚的钢板焊接而成,净重达660公吨,造价超过新台币一亿三千二百万。

图片附件: DSC_6802.jpg (2013-3-15 11:32, 419.43 KB) / 下载次数 419
http://www.usfujian.com/attachment.php?aid=2154&k=64f5b9d4468416e160e47fe387b9ac93&t=1607088366&sid=5peeIB图片附件: DSC_6803.jpg (2013-3-15 11:33, 419.78 KB) / 下载次数 446
http://www.usfujian.com/attachment.php?aid=2155&k=2cce46682681ac2d22624626959d7c0c&t=1607088366&sid=5peeIB图片附件: DSC_6813.jpg (2013-3-15 11:33, 357.96 KB) / 下载次数 442
http://www.usfujian.com/attachment.php?aid=2156&k=9c64f47dd249ace2443d5f42984391f0&t=1607088366&sid=5peeIB


欢迎光临 美国福建同乡会 (http://www.usfujian.com/) Powered by Discuz! 7.2